หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไม้กอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง
Nongmaikong Subdistrict Adminnistrative organization
 
 
นายธงชัย เพ็งภู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
วิสัยทัศน์
 
   

“พัฒนาบริการสาธารณะ
นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี
เกษตรปลอดภัย
ยึดมั่นธรรมาภิบาล”
 
   
 
  พัฒนาบริการสาธารณะ คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น การคมนาคมการส่งเสริมการท่องเที่ยว การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
  นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี คือ ส่งเสริมเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียม เช่น สิทธิในการ
เข้าถึงสวัสดิการต่างๆ การศึกษา การมีสุขภาพอนามัยที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี การส่งเสริมรายได้ เป็นต้น
  เกษตรปลอดภัย คือ การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรปลอดภัย การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  ยึดมั่นธรรมาภิบาล คือ การบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามหลัก
ธรรมาภิบาลกล่าวคือ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส่ หลักความมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
 
พันธกิจ
 
  พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ กับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
  พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
  พันธกิจที่ 3 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาด้านอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  พันธกิจที่ 5 ส่งเสริม บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  พันธกิจที่ 6 พัฒนาองค์กรและสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
      มีการจัดโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน
      มีก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
      มีจำนวนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค
      มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
      ร้อยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับโอกาสในด้านการศึกษามีการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน
      ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
      การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย
      ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาท/ปี
      ประชาชนมีแนวคิด มีความรู้ ดำรงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      ประชาชนผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง
      ร้อยละของประชาชนในตำบลมีสุขภาพที่ดี
      ร้อยละของการจัดระบบสวัสดิการเพิ่มขึ้น
      การให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย
      ร้อยละของการปลอดยาเสพติดในชุมชนเพิ่มขึ้น
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมพลังงานทดแทน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
      ประชาชนมีจิตสำนึก และตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
      ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในตำบลได้รับการดูแลจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น
      เพิ่มพื้นที่สีเขียว
      การบริหารจัดการขยะ และของเสียอันตราย ลดปริมาณขยะในชุมชน
      การประหยัดพลังงาน และการส่งเสริมพลังงานทดแทนจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว
      ร้อยละของกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
      ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีของจังหวัดเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และธรรมำาภิบาล
      ระดับการมีส่วนรวมของประชาชน
      ร้อยละของการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 โทร : 055-859-088 , 093-1361-154
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง
จำนวนผู้เข้าชม 1,432,489 เริ่มนับ 25 ก.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 091-839-6695