หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง
Nongmaikong Subdistrict Adminnistrative organization
 
 
นายธงชัย เพ็งภู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
วิสัยทัศน์
 
   

“พัฒนาบริการสาธารณะ
นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี
เกษตรปลอดภัย
ยึดมั่นธรรมาภิบาล”
 
   
 
  พัฒนาบริการสาธารณะ คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น การคมนาคมการส่งเสริมการท่องเที่ยว การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
  นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี คือ ส่งเสริมเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียม เช่น สิทธิในการ
เข้าถึงสวัสดิการต่างๆ การศึกษา การมีสุขภาพอนามัยที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี การส่งเสริมรายได้ เป็นต้น
  เกษตรปลอดภัย คือ การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรปลอดภัย การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  ยึดมั่นธรรมาภิบาล คือ การบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามหลัก
ธรรมาภิบาลกล่าวคือ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส่ หลักความมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
 
พันธกิจ
 
  พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ กับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
  พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
  พันธกิจที่ 3 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาด้านอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  พันธกิจที่ 5 ส่งเสริม บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  พันธกิจที่ 6 พัฒนาองค์กรและสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
      มีการจัดโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน
      มีก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
      มีจำนวนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค
      มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
      ร้อยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับโอกาสในด้านการศึกษามีการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน
      ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
      การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย
      ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาท/ปี
      ประชาชนมีแนวคิด มีความรู้ ดำรงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      ประชาชนผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง
      ร้อยละของประชาชนในตำบลมีสุขภาพที่ดี
      ร้อยละของการจัดระบบสวัสดิการเพิ่มขึ้น
      การให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย
      ร้อยละของการปลอดยาเสพติดในชุมชนเพิ่มขึ้น
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมพลังงานทดแทน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
      ประชาชนมีจิตสำนึก และตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
      ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในตำบลได้รับการดูแลจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น
      เพิ่มพื้นที่สีเขียว
      การบริหารจัดการขยะ และของเสียอันตราย ลดปริมาณขยะในชุมชน
      การประหยัดพลังงาน และการส่งเสริมพลังงานทดแทนจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว
      ร้อยละของกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
      ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีของจังหวัดเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และธรรมำาภิบาล
      ระดับการมีส่วนรวมของประชาชน
      ร้อยละของการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 โทร : 055-859-088 , 093-1361-154
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง
จำนวนผู้เข้าชม 698,064 เริ่มนับ 25 ก.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 091-839-6695