หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง
Nongmaikong Subdistrict Adminnistrative organization
 
 
นายธงชัย เพ็งภู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
วิสัยทัศน์
 
   
“ผู้นำบริการสาธารณะ
สืบสานวัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาการเกษตรปลอดภัย
ก้าวไกลสู่อาเซียน”
 
   
 
พันธกิจ
 
  พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ กับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
  พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
  พันธกิจที่ 3 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาด้านอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  พันธกิจที่ 5 ส่งเสริม บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  พันธกิจที่ 6 พัฒนาองค์กรและสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง
ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง
  Nongmaikong Subdistrict Adminnistrative Organization
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 โทร : 055-859-088 , 093-1361-154
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง
จำนวนผู้เข้าชม 332,246 เริ่มนับ 25 ก.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 091-839-6695