ฝ่ายประชาสัมพันธ์

fail

 

 

 

.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2019-10-10 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 15)


2019-10-08 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 15)
2019-10-08 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 15)
2019-06-17 ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัมนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (ดู : 40)
2019-04-10 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่ 15 (ดู : 62)
2019-03-26 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 57)
2019-03-05 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่ 12/2562 (นส.รัตนาภรณ์ เจริญไชย) (ดู : 146)
2019-03-04 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่ 11/2562 (นส.จิณัฐตา ยืนยง) (ดู : 147)
2019-03-01 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่ 10/2562 (นส.เกษรา เบี้ยจั่น) (ดู : 133)
2019-02-25 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่ 9 (ดู : 83)
2019-02-08 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่ 8/2562 (ดู : 180)
2019-02-07 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่ 7/2562 (ดู : 144)
2019-02-01 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่ 6/2562 (ดู : 180)
2019-01-29 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่ 5/2562 (ดู : 151)
2019-01-24 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่ 4/2562 (ดู : 157)
2019-01-18 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 182)
2019-01-17 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 101)
2019-01-14 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฎิบัติประเภททั่วไป เพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฎิบัติการ (ดู : 93)
2019-01-11 ประกาศเรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร (ดู : 168)
2019-01-08 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่1/2562 (ดู : 84)
2018-12-24 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3 ) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 102)
2018-12-24 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฎิบัติประเภททั่วไป (ดู : 91)
2018-12-24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งทั่วไป (ดู : 115)
2018-11-19 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ดู : 244)
2018-07-20 เรื่องยุงลายกับไข้เลือดออก (ดู : 470)
2018-01-08 เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยงบังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย (ดู : 181)
2017-07-18 ประกาศอำเภอไทรงาม เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.หนองไม้กอง สมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒) (ดู : 504)
2017-07-18 คืนความสุขให้ประชาชน ต.หนองไม้กอง (ดู : 471)
2017-07-18 การจัดการขยะ ขยะเริ่มที่เรา จบที่ตัวเรา (ดู : 505)
2017-07-18 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทฺธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ดู : 471)
2017-07-18 ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เรื่องสิทธิ และหน้าที่ของสตรี (ดู : 942)
2017-07-18 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ (ดู : 455)
2017-07-18 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 610)

2019-11-06 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ดู : 10)


2019-11-06 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 4)
2019-09-18 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 13)
2019-05-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคารถบรรทุกน้ำ (ดู : 53)
2019-04-24 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 56)
2019-04-24 ประกาศจัดซื้อรถน้ำ (ดู : 88)
2019-02-20 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562 (ดู : 80)
2018-11-29 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 (ดู : 136)
2018-11-02 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 233)
2018-10-10 รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 244)
2018-08-06 ประกาศผู้ชนะ ม.1 หน้าวัดบ้านสุวรรณ (ดู : 110)
2018-08-06 แบบสรุปราคากลาง คสล.หน้าบ้านนายสุวรรณ1 (ดู : 112)
2018-07-26 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผ่นปูพื้นยางพาราธรรมชาติ จำนวน 2 ศูนย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 242)
2018-07-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ซอยสุขขีย์ 1 (สายกลางบ้าน) หมู่ที่ 2 บ้านสักขีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 242)
2017-07-18 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหนองไม้กอง หมู่ที่ 8 (ดู : 433)
2017-07-18 ปั้นคันดินป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งรวงทอง (ดู : 449)
2017-07-18 จ้างเหมาซ่อมแซมทางข้ามพื้นที่ทางการเกษตร (หมู่ที่9) (ดู : 419)
2017-07-18 ขุดลอกคลองและวัชพืชเร่งระบายน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรภายในตำบล (ดู : 427)
2017-07-18 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไม้กอง (ดู : 456)
2017-07-18 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลหนองไม้กอง สายแม่ยื้อ-หนองไม้กอง (ดู : 389)
2017-07-18 โครงการจ้างเหมาปรับเกรดถนนภายในตำบลหนองไม้กอง (ดู : 430)
2017-07-18 ขุดลอกคลอง สาย หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 5 บริเวณ กม.ที่ 4+000 เมตร ถึงคลองทุ่งแฝก (กลุ่มบ้านหนองเอื้อง) (ดู : 448)
2017-07-18 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหนองไม้กอง-บ้านเพชรฉลูกัณฑ์ (บึงลูกนก) (ดู : 457)
2017-07-18 โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไม้กอง (ดู : 434)
2017-07-18 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหนองไม้กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 440)
2017-07-18 โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ กลุ่มบ้านดงอ้ายสระ หมู่ที่ 2 บ้านสักขีย์ (ดู : 387)
2017-07-18 โครงการจ้างเหมาวางท่อทางข้ามพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไม้กอง (ดู : 429)
2017-07-18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7 (3 พ.ย. 2559) (ดู : 440)
2017-07-18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 7 (21 ต.ค. 2559) (ดู : 442)
2017-07-18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ก่อสร้างระบบประปา (1 พ.ย. 2559) (ดู : 424)
2017-07-18 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขวิถี หมู่ที่ 9 บ้านแม่ยื้อ (ดู : 565)

2017-07-18 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี ๒๕๖๐ (ดู : 285)


2017-07-18 การเพิกถอนรายชื่อผู้สูงอายุออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๕) (ดู : 447)
2017-07-18 การเพิกถอนรายชื่อคนพิการออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒) (ดู : 424)
2017-07-18 การเพิกถอนรายชื่อผู้สูงอายุออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๔) (ดู : 377)
2017-07-18 การเพิกถอนรายชื่อผู้สูงอายุออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓) (ดู : 447)
2017-07-18 การเพิกถอนรายชื่อผู้สูงอายุออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒) (ดู : 406)
2017-07-18 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ดู : 463)
2017-07-18 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ดู : 693)
2017-07-18 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 446)
2017-07-18 ประกาศรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ดู : 475)
2017-07-18 ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ดู : 443)

ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดี กิจกรรมกำจัดผักตบชวา ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ "

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
รวมลิงค์สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง

428 หมู่ 1 ถนนไทรงาม-มาบมะตื่น ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150
โทรศัพท์ : 0-5585-9088
E-mail : Nongmaikongsao@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.nongmaikong.go.th