พันธกิจ


LOGO

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค* สาธารณูปการ** ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ กับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม   ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
พันธกิจที่ 3 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง  พัฒนาด้านอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พันธกิจที่ 5  ส่งเสริม บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจที่ 6  พัฒนาองค์กรและสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง

 

  1. โครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ได้มาตรฐาน เพียงพอและทั่วถึง
  2. ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา ใช้หลักศาสนาสำหรับเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และขนบธรรมเนียมประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ เป็นสิ่งสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคีให้กับชุมชน
  3. ประชาชนประกอบอาชีพ มีรายได้บนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
  5. มีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
  6. องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

09/12/2016

550

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง

428 หมู่ 1 ถนนไทรงาม-มาบมะตื่น ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150
โทรศัพท์ : 0-5585-9088
E-mail : Nongmaikongsao@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.nongmaikong.go.th