วิสัยทัศน์


LOGO

วิสัยทัศน์

“ผู้นำบริการสาธารณะ   สืบสานวัฒนธรรม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาการเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน” 

 

09/12/2016

704

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง

428 หมู่ 1 ถนนไทรงาม-มาบมะตื่น ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150
โทรศัพท์ : 0-5585-9088
E-mail : Nongmaikongsao@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.nongmaikong.go.th