การบริหารงานบุคคลท้องถิ่นเพื่อใคร?


<span class="textheadblackbold" style="font-family: Tahoma, " ms="" sans="" serif",="" "microsoft="" sans-serif,="" serif;="" font-size:="" 12px;="" font-weight:="" bold;="" color:="" rgb(0,="" 0,="" 0);"="">การบริหารงานบุคคลท้องถิ่นเพื่อใคร ???
นั่นก็เป็นตัวที่แสดงว่าองค์กรนั้นๆ ต้องการพนักงานหรือคนเข้ามาทำงานให้องค์กร เพื่องานในลักษณะนั้นๆจริงๆ เพื่อให้การบริหารงานองค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะทำให้องค์กรสามารถทำงานตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะและบริกรประชาชนในพื้นที่ได้ตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และนโยบายแห่งรัฐและนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นแต่ในทางปฏิบัติ จริงหรือไม่ว่าปรัชญาและหลักกการดังกล่าวของการบริหารงานบุคคลได้ทำให้เกิดมรรคผล ที่แท้จริงจนบรรลุ เป้าหมายในทางปฏิบัติ ปัญหาต่างๆที่สะท้อนออกมาที่ปรากฎต่อสาธารณะเช่น มีตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่างเป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีบุคลากรลงมาบรรจุ ตั้งแต่ตำแหน่งหัวสุดคือปลัด ฯ ยันพนักงานจ้างฯต่างๆ เมื่อมาดูเนื้อในจริงๆแล้วเป็นส่วนน้อยที่ไม่สามารถบรรจุคนได็โดยเหตุผลด้านความจำเป็นจริงๆ ส่วนใหญ่แล้วเมื่อมีการคัดเลือกคนลงมาสู่ตำแหน่ง เช่น บรรจุ โอนย้าย เลื่อนระดับ จะมีการเรียกรับค่าตอบแทนเสมอขึ้นกับตำแหน่งนั้นว่าเป็นข้าราชการซีใด เป็นพนักงานจ้างตำแหน่งไหนแม้กระทั่งโอนย้ายก็ มีการเอาตัวเลขมานั่งคุยกัน ตรงนี้ก็คงไม่ได้เป็นการพูดลอยๆหรือกล่าวหาใคร เป็นสภาพความจริงที่ปรากฎในการสรรหาคนเข้ามาจริงๆ เป็นปัญหาในการบริหารงาน บริหารองค์กร แน่หล่ะการสรรหาบิดเบี้ยว ผิดเพี้ยน ผลที่ได้คนที่ ไม่มีคุณภาพหรืออาจไม่ได้คนมาทำงานเลย ภารกิจต่างๆนั้นจะมีประสิทธิภาพได้อย่างไร สภาพการบริหารงานบุคลของเราเอง คงต้องยอมรับว่ามีอยู่จริงและเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆแม้กระทั่งการใช้วุฒิ ป.โทรมาลดระยะการเลื่อนระดับทั้งๆที่เติบโตในสายงานและในองค์กรเอง ยังมีเรื่องแบบนี้มาเกี่ยวข้อง บางที่หนักว่านั้นอีก โอนย้าย ออกไปยังต้องจ่ายเงิน

มองภาพรวมตั้งแต่การจัดทำแผนอัตรากำลัง การเสนอเข้าคณะอนุฯกรรมการแผนอัตรากำลัง แม้กระทั่งระบบการคัดเลือกที่ให้อำนาจผู้บริหารอย่างเบ็ดเสร็จในปัจจุบัน ได้กลายเป็นปัญหารุนแรงและระบาดเมื่อนักเลือกตั้งทั้งหลาย มองว่าการเมืองมีต้นทุนเสมอ เมื่อการบวก ลบ คูณ หาร ยังจำเป็นในการคัดเลือกพนักงาน ฯต่างๆ เมื่อมองดู ประสิทธิภาพ เมื่อมองดูองค์กรให้ดูที่คน วันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยัง สะท้อนความเป็นการกระจายอำนาจให้กับประชาชนได้จริงๆ หรือเป็นแค่การแบ่งย่อส่วนของการเมืองใหญ่ เป็นการจำลองลงมาในระดับย่อยให้ชาวบ้านได้เห็นการพัฒนาที่หวังจะก้าวไปได้อย่างไรกับการที่ท้องถิ่นเราเองได้คนหรือระบบในการคัดเลือกคนยังไร้คุณภาพและคุณธรรมแบบนี้ สงสารท้องถิ่นไทยจะก้าวไปทิศทางไหน กับความหวังการกระจายอำนาจใน พ.ศ.นี้

สายสิทธิ์ ไท้ทอง

 

ก.อบต.จังหวัดอุบลราชธานี

 

ประธานชมรมปลัด อบต.จ.อุบลราชธานี

 

18/07/2017

369

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง

428 หมู่ 1 ถนนไทรงาม-มาบมะตื่น ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150
โทรศัพท์ : 0-5585-9088
E-mail : Nongmaikongsao@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.nongmaikong.go.th