สภาพข้อมูลพื้นฐาน


logo
สภาพข้อมูลพื้นฐาน

           สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง
          1.ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา  สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
 

1.1 สภาพทั่วไป
                   1) ที่ตั้ง
    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอไทรงาม  ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอไทรงามประมาณ  8  กิโลเมตร และจังหวัดกำแพงเพชร ประมาณ  60  กิโลเมตร  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง ตั้งอยู่ เลขที่  428 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้กอง  อำเภอไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร
 
                              ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลประชาสุขสันต์  อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร
                             ทิศใต้     ติดต่อกับตำบลหนองแม่แตง    อำเภอไทรงาม       จังหวัดกำแพงเพชร
                             ทิศวันออก        ติดต่อกับตำบลบึงบัว    อำเภอวชิรบารมี     จังหวัดพิจิตร
                             ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลไทรงาม  อำเภอไทรงาม       จังหวัดกำแพงเพชร 

                    2) พื้นที่
                             มีพื้นที่ทั้งหมด  46,187  ไร่   ประมาณ    73   ตารางกิโลเมตร

                    3) เขตการปกครอง  
                             แบ่งการปกครอง   10  หมู่บ้าน (เต็มพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล )  ได้แก่  
                             หมู่ที่  1  บ้านหนองไม้กอง                   หมู่ที่  6   บ้านหนองไผ่ล้อม
                             หมู่ที่  2  บ้านสักขี                            หมู่ที่  7   บ้านจิกลาด
                             หมู่ที่  3  บ้านแม่ยื้อ                          หมู่ที่  8   บ้านแม่ยื้อ
                             หมู่ที่  4  บ้านทุ่งรวงทอง                     หมู่ที่  9   บ้านแม่ยื้อ
                             หมู่ที่  5  บ้านหนองยาง                      หมู่ที่  10  บ้านสักขีย์พัฒนา
4) ประชากร
ตารางแสดงจำนวนประชากรแยกรายหมู่บ้าน

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนคน จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง ทั้งสิ้น
1 บ้านหนองไม้กอง 667 725 1,392 456
2 บ้านสักขี 421 448 869 249
3 บ้านแม่ยื้อ 332 321 653 210
4 บ้านทุ่งรวงทอง 231 252 483 167
5 บ้านหนองยาง 448 442 890 249
6 บ้านหนองไผ่ล้อม 135 115 250 78
7 บ้านจิกลาด 160 179 339 98
8 บ้านแม่ยื้อ 360 346 706 236
9 บ้านแม่ยื้อ 241 243 484 135
10 บ้านสักขีย์พัฒนา 344 368 712 177
  รวม 3,339 3,439 6,778 2,055
 
                                                                  
หมายเหตุ  อ้างอิงจากข้อมูลทะเบียนราษฎร์  อำเภอไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร 
    ข้อมูล  ณ เดือน  มกราคม2557
 
                   5) การศึกษา
ลำดับ ประเภท จำนวน  (แห่ง)
1
 
 
2

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไม้กอง
2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ยื้อ
โรงเรียนประถมศึกษา      (ขยายโอกาส 1แห่ง)
1) โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง
2) โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา
3) โรงเรียนบ้านจิกราด
4) โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา (ขยายโอกาส)
2
 
 
4
 
                   6) สาธารณสุข
                             -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล   จำนวน     2     แห่ง
                                      1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสักขี
                                      2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแม่ยื้อ
                             -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ     ร้อยละ 100
 
                   7) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                             -  ป้อมตรวจ                        จำนวน           1        แห่ง
                             -  อุปกรณ์ดับเพลิง                  จำนวน           36      ถัง
 
                   8) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          มีทรัพยากรป่าไม้ตามพื้นที่ท้องไร่  ท้องนา  และมีคลองธรรมชาติผ่านบางหมู่บ้าน มีการสำรวจแหล่งน้ำมัน ตามโครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งสิริกิติ์ตอนใต้ แปลงเอส 1 ฐานผลิตปิโตรเลียมใหม่
ฐานรวงทอง – บี (RTG – B) ในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยื้อ ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โครงการเอส 1 
 

26/10/2016

812

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง

428 หมู่ 1 ถนนไทรงาม-มาบมะตื่น ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150
โทรศัพท์ : 0-5585-9088
E-mail : Nongmaikongsao@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.nongmaikong.go.th