การชำระบำรุงภาษีพื้นที่


ระเบียบปฏิบัติ

การชำระภาษีบำรุงพื้นที่

ความหมาย
   ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากการถือครองและการทำประโยชน์ในที่ดิน

ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี

1. เจ้าของที่ดิน ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาตายให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทผู้รับมอบอำนาจ ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ ผู้จัดการ  ทรัพย์สิน ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ ผู้จัดการทรัพย์สินแล้วแต่ กรณี เป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี
2. เจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี
3. ถ้าบุคคลหลายคนเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน ให้บุคคลเหล่านั้นมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันเสียภาษี
 
ระยะเวลาการชำระภาษี
     ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนเมษายน ของทุกปี

ขั้นตอนการชำระภาษี

 เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคม ของปีแรกที่มีการตีราคา .....ปานกลางของที่ดิน (ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี) หรือ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ งานทะเบียน ทรัพย์สิน สำนักการคลัง ที่ One Stop Service

หลักฐานที่ควรนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

  1. หนังสือแจ้งเตือนของเทศบาล
  2. ใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย
  3. สำเนาเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดิน


พนักงานเจ้าหน้าที่งานทะเบียนทรัพย์สิน ตรวจเอกสารหลักฐานการเป็นเจ้าของหรือผู้ถือครอง หนังสือแจ้งเดือนหรือฐานการชำระภาษี ในปีที่ผ่านมา หากถูกต้อง ครบถ้วนตามทะเบียนทรัพย์สิน (ผท.4)พนักงานเจ้าหน้าที่จะมอบเอกสารให้นำไปยังงานผลประโยชน์ตาม กลุ่ม อักษรชื่อ (อักษรตัวแรกของชื่อเจ้าของที่ดิน) เพื่อยื่นแบบ แสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.บ.ท.5)

  •  พนักงานแจ้งหน้าที่งานผลประโยชน์ ลงทะเบียนรับแล้วทำการประเมินค่าภาษีและออกใบเสร็จรับเงิน
  •  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ต้องชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองคลัง  ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี


แต่ถ้าหากได้รับการแจ้ง ประเมิน หลังเดือนมีนาคม ก็ให้ชำระ ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน การชำระภาษี เจ้าของหรือผู้ถือครองอาจชำระภาษีด้วยเงินสด เช็คเงิน ได้ในวันยื่นแบบพิมพ์ (ภ.บ.ท.5) แต่หากไม่อาจชำระในวันยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 แต่หากไม่อาจชำระในวันยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 หรือไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาล หรือใกล้เคียงก็สามารถ ชำระโดยส่งธนาณัติ ตั่วแลกเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้  การชำระภาษีบำรุงท้องที่ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงิน ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการนี้ ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

  • ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ไม่ชำระภาษีภายในกำหนด ถือเป็นค่าภาษีค้างชำระต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบสี่ต่อปี ของจำนวนเงินที่ ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่


การอุทธรณ์
       เจ้าหน้าที่ดินผู้ใดได้รับแจ้งการประเมินภาษี บำรุงท้องที่แล้ว เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยยื่นคำรัองอุทธรณ์แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ งานผลประโยชน์กองคลังเทศบาล ภายใน 30 วัน นับแต่วันทีได้รับแจ้งการ ประเมิน

บทกำหนดโทษ

  • ผู้ไดจงใจไม่มายื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) หรือไม่ยอมชี้เขต หรือไม่ยอมแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่ง เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ผู้ใดโดยรู้แล้วหรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสีย ภาษีบำรุง ท้องที่ต้องระวางโทาจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

        
เมื่อผู้รับประเมินได้รับแจ้งการประเมินภาษีป้ายแล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องให้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาล แต่ทั้งนี้จะต้อง ยื่นคำร้องอุทธรณ์ดังกล่าว ภายใน 30 วัน นับ แต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

บทกำหนดโทษ
1. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยถึงห้าหมื่นบาท
2. ผู้ใดโดยรู้หรือจงใจแจ้งข้อความเท็จให้ถ้อยคำเท็จ หรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีป้าย ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่ ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท

 

26/10/2016

402

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง

428 หมู่ 1 ถนนไทรงาม-มาบมะตื่น ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150
โทรศัพท์ : 0-5585-9088
E-mail : Nongmaikongsao@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.nongmaikong.go.th