ข่าว

2020-07-10 ประกาศเรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 เมษายน - มิถุนายน 2563


2020-07-10 ประกาศเรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 มกราคม - มีนาคม 2563
2020-07-03 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562
2020-07-03 แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
2020-07-03 ประกาศประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562 - 2564
2020-07-02 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาส 1
2020-03-17 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
2020-01-13 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ต.ค. - ธ.ค. 62
2019-10-10 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2019-10-08 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2019-10-08 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2019-06-17 ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัมนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
2019-04-10 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่ 15
2019-03-26 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2019-03-05 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่ 12/2562 (นส.รัตนาภรณ์ เจริญไชย)
2019-03-04 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่ 11/2562 (นส.จิณัฐตา ยืนยง)
2019-03-01 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่ 10/2562 (นส.เกษรา เบี้ยจั่น)
2019-02-25 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่ 9
2019-02-08 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่ 8/2562
2019-02-07 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่ 7/2562
2019-02-01 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่ 6/2562
2019-01-29 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่ 5/2562
2019-01-24 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่ 4/2562
2019-01-18 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2019-01-17 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2019-01-14 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฎิบัติประเภททั่วไป เพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฎิบัติการ
2019-01-11 ประกาศเรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร
2019-01-08 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่1/2562
2018-12-24 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3 ) ประจำปีงบประมาณ 2562
2018-12-24 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฎิบัติประเภททั่วไป
2018-12-24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งทั่วไป
2018-11-19 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
2018-07-20 เรื่องยุงลายกับไข้เลือดออก
2018-01-08 เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยงบังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
2017-07-18 ประกาศอำเภอไทรงาม เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.หนองไม้กอง สมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)
2017-07-18 คืนความสุขให้ประชาชน ต.หนองไม้กอง
2017-07-18 การจัดการขยะ ขยะเริ่มที่เรา จบที่ตัวเรา
2017-07-18 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทฺธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
2017-07-18 ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เรื่องสิทธิ และหน้าที่ของสตรี
2017-07-18 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ
2017-07-18 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

2020-07-02 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์


2020-06-23 ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
2020-04-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราราจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไม้กอง
2020-04-14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไม้กอง
2020-04-02 ประกาศผู้ชนะการประกวดเสนอราคา ต่อเติมอาคาร
2020-03-17 ประกาศประกวดราคาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนำงาน
2020-01-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกท้ายติดตั้งเครน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์
2020-01-31 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563
2020-01-14 ประกาศประกวดราคารถกระเช้าไฟฟ้า
2019-11-06 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
2019-11-06 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2019-09-18 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2019-05-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคารถบรรทุกน้ำ
2019-04-24 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง
2019-04-24 ประกาศจัดซื้อรถน้ำ
2019-02-20 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562
2018-11-29 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559
2018-11-02 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2018-10-10 รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2018-08-06 ประกาศผู้ชนะ ม.1 หน้าวัดบ้านสุวรรณ
2018-08-06 แบบสรุปราคากลาง คสล.หน้าบ้านนายสุวรรณ1
2018-07-26 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผ่นปูพื้นยางพาราธรรมชาติ จำนวน 2 ศูนย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2018-07-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ซอยสุขขีย์ 1 (สายกลางบ้าน) หมู่ที่ 2 บ้านสักขีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2017-07-18 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหนองไม้กอง หมู่ที่ 8
2017-07-18 ปั้นคันดินป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งรวงทอง
2017-07-18 จ้างเหมาซ่อมแซมทางข้ามพื้นที่ทางการเกษตร (หมู่ที่9)
2017-07-18 ขุดลอกคลองและวัชพืชเร่งระบายน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรภายในตำบล
2017-07-18 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไม้กอง
2017-07-18 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลหนองไม้กอง สายแม่ยื้อ-หนองไม้กอง
2017-07-18 โครงการจ้างเหมาปรับเกรดถนนภายในตำบลหนองไม้กอง
2017-07-18 ขุดลอกคลอง สาย หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 5 บริเวณ กม.ที่ 4+000 เมตร ถึงคลองทุ่งแฝก (กลุ่มบ้านหนองเอื้อง)
2017-07-18 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหนองไม้กอง-บ้านเพชรฉลูกัณฑ์ (บึงลูกนก)
2017-07-18 โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไม้กอง
2017-07-18 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหนองไม้กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2017-07-18 โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ กลุ่มบ้านดงอ้ายสระ หมู่ที่ 2 บ้านสักขีย์
2017-07-18 โครงการจ้างเหมาวางท่อทางข้ามพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไม้กอง
2017-07-18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7 (3 พ.ย. 2559)
2017-07-18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 7 (21 ต.ค. 2559)
2017-07-18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ก่อสร้างระบบประปา (1 พ.ย. 2559)
2017-07-18 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขวิถี หมู่ที่ 9 บ้านแม่ยื้อ

2017-07-18 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี ๒๕๖๐


2017-07-18 การเพิกถอนรายชื่อผู้สูงอายุออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๕)
2017-07-18 การเพิกถอนรายชื่อคนพิการออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)
2017-07-18 การเพิกถอนรายชื่อผู้สูงอายุออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๔)
2017-07-18 การเพิกถอนรายชื่อผู้สูงอายุออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓)
2017-07-18 การเพิกถอนรายชื่อผู้สูงอายุออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)
2017-07-18 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
2017-07-18 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
2017-07-18 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2017-07-18 ประกาศรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
2017-07-18 ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง

428 หมู่ 1 ถนนไทรงาม-มาบมะตื่น ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150
โทรศัพท์ : 0-5585-9088
E-mail : Nongmaikongsao@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.nongmaikong.go.th