ฝ่ายประชาสัมพันธ์

fail

 

 

 

.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2020-07-10 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 0)


2020-07-10 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 0)
2020-07-10 ประกาศเรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 เมษายน - มิถุนายน 2563 (ดู : 0)
2020-07-10 ประกาศเรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 มกราคม - มีนาคม 2563 (ดู : 0)
2020-07-03 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 2)
2020-07-03 แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 2)
2020-07-03 ประกาศประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562 - 2564 (ดู : 2)
2020-07-02 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาส 1 (ดู : 1)
2020-03-17 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ดู : 42)
2020-01-13 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ต.ค. - ธ.ค. 62 (ดู : 41)
2019-10-10 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 60)
2019-10-08 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 64)
2019-10-08 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 72)
2019-06-17 ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัมนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (ดู : 91)
2019-04-10 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่ 15 (ดู : 106)
2019-03-26 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 111)
2019-03-05 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่ 12/2562 (นส.รัตนาภรณ์ เจริญไชย) (ดู : 296)
2019-03-04 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่ 11/2562 (นส.จิณัฐตา ยืนยง) (ดู : 283)
2019-03-01 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่ 10/2562 (นส.เกษรา เบี้ยจั่น) (ดู : 247)
2019-02-25 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่ 9 (ดู : 137)
2019-02-08 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่ 8/2562 (ดู : 327)
2019-02-07 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่ 7/2562 (ดู : 267)
2019-02-01 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่ 6/2562 (ดู : 311)
2019-01-29 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่ 5/2562 (ดู : 271)
2019-01-24 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่ 4/2562 (ดู : 271)
2019-01-18 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 309)
2019-01-17 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 158)
2019-01-14 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฎิบัติประเภททั่วไป เพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฎิบัติการ (ดู : 151)
2019-01-11 ประกาศเรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร (ดู : 287)
2019-01-08 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เลขที่1/2562 (ดู : 127)
2018-12-24 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3 ) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 167)
2018-12-24 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฎิบัติประเภททั่วไป (ดู : 148)
2018-12-24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งทั่วไป (ดู : 178)
2018-11-19 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ดู : 384)
2018-07-20 เรื่องยุงลายกับไข้เลือดออก (ดู : 652)
2018-01-08 เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยงบังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย (ดู : 273)
2017-07-18 ประกาศอำเภอไทรงาม เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.หนองไม้กอง สมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒) (ดู : 649)
2017-07-18 คืนความสุขให้ประชาชน ต.หนองไม้กอง (ดู : 619)
2017-07-18 การจัดการขยะ ขยะเริ่มที่เรา จบที่ตัวเรา (ดู : 632)
2017-07-18 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทฺธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ดู : 627)
2017-07-18 ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เรื่องสิทธิ และหน้าที่ของสตรี (ดู : 1136)
2017-07-18 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ (ดู : 600)
2017-07-18 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 781)

2020-07-02 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ดู : 1)


2020-06-23 ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 5)
2020-04-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราราจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไม้กอง (ดู : 15)
2020-04-14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไม้กอง (ดู : 20)
2020-04-02 ประกาศผู้ชนะการประกวดเสนอราคา ต่อเติมอาคาร (ดู : 20)
2020-03-17 ประกาศประกวดราคาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนำงาน (ดู : 63)
2020-01-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกท้ายติดตั้งเครน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 43)
2020-01-31 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 36)
2020-01-14 ประกาศประกวดราคารถกระเช้าไฟฟ้า (ดู : 98)
2019-11-06 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ดู : 40)
2019-11-06 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 35)
2019-09-18 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 43)
2019-05-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคารถบรรทุกน้ำ (ดู : 104)
2019-04-24 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 116)
2019-04-24 ประกาศจัดซื้อรถน้ำ (ดู : 209)
2019-02-20 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562 (ดู : 116)
2018-11-29 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 (ดู : 289)
2018-11-02 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 371)
2018-10-10 รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 392)
2018-08-06 ประกาศผู้ชนะ ม.1 หน้าวัดบ้านสุวรรณ (ดู : 157)
2018-08-06 แบบสรุปราคากลาง คสล.หน้าบ้านนายสุวรรณ1 (ดู : 156)
2018-07-26 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผ่นปูพื้นยางพาราธรรมชาติ จำนวน 2 ศูนย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 335)
2018-07-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ซอยสุขขีย์ 1 (สายกลางบ้าน) หมู่ที่ 2 บ้านสักขีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 343)
2017-07-18 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหนองไม้กอง หมู่ที่ 8 (ดู : 573)
2017-07-18 ปั้นคันดินป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งรวงทอง (ดู : 592)
2017-07-18 จ้างเหมาซ่อมแซมทางข้ามพื้นที่ทางการเกษตร (หมู่ที่9) (ดู : 537)
2017-07-18 ขุดลอกคลองและวัชพืชเร่งระบายน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรภายในตำบล (ดู : 565)
2017-07-18 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไม้กอง (ดู : 591)
2017-07-18 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลหนองไม้กอง สายแม่ยื้อ-หนองไม้กอง (ดู : 520)
2017-07-18 โครงการจ้างเหมาปรับเกรดถนนภายในตำบลหนองไม้กอง (ดู : 580)
2017-07-18 ขุดลอกคลอง สาย หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 5 บริเวณ กม.ที่ 4+000 เมตร ถึงคลองทุ่งแฝก (กลุ่มบ้านหนองเอื้อง) (ดู : 585)
2017-07-18 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหนองไม้กอง-บ้านเพชรฉลูกัณฑ์ (บึงลูกนก) (ดู : 582)
2017-07-18 โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไม้กอง (ดู : 581)
2017-07-18 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหนองไม้กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 568)
2017-07-18 โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ กลุ่มบ้านดงอ้ายสระ หมู่ที่ 2 บ้านสักขีย์ (ดู : 537)
2017-07-18 โครงการจ้างเหมาวางท่อทางข้ามพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไม้กอง (ดู : 578)
2017-07-18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7 (3 พ.ย. 2559) (ดู : 577)
2017-07-18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 7 (21 ต.ค. 2559) (ดู : 591)
2017-07-18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ก่อสร้างระบบประปา (1 พ.ย. 2559) (ดู : 553)
2017-07-18 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขวิถี หมู่ที่ 9 บ้านแม่ยื้อ (ดู : 708)

2017-07-18 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี ๒๕๖๐ (ดู : 361)


2017-07-18 การเพิกถอนรายชื่อผู้สูงอายุออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๕) (ดู : 590)
2017-07-18 การเพิกถอนรายชื่อคนพิการออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒) (ดู : 534)
2017-07-18 การเพิกถอนรายชื่อผู้สูงอายุออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๔) (ดู : 506)
2017-07-18 การเพิกถอนรายชื่อผู้สูงอายุออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓) (ดู : 578)
2017-07-18 การเพิกถอนรายชื่อผู้สูงอายุออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒) (ดู : 524)
2017-07-18 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ดู : 608)
2017-07-18 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ดู : 930)
2017-07-18 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 558)
2017-07-18 ประกาศรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ดู : 588)
2017-07-18 ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ดู : 600)

ภาพกิจกรรมตู้ปันสุขในเขตตำบลหนองไม้กอง โดยท่านนายกธงชัย เพ็งภู่ และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. นำอาหารแห้งบริการพี่น้องประชาชนไปเติมในตู้ปันสุข "อย่าลืมหยิบแต่พอทานนะคะ"

ส่งสุขมอบถุงยังชีพช่วยประชาชนตำบลหนองไม้กอง ต้านภัยโควิด 2019

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2562

โครงการจิตอาสา เราทำความดี กิจกรรมกำจัดผักตบชวา ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รวมลิงค์สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง

428 หมู่ 1 ถนนไทรงาม-มาบมะตื่น ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150
โทรศัพท์ : 0-5585-9088
E-mail : Nongmaikongsao@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.nongmaikong.go.th